Begeleiding

InkomWat houdt psychotherapie in en hoe gaat dat in zijn werk? Wij werken steeds op afspraak. U kan op eigen initiatief of na doorverwijzing door uw arts een afspraak maken op 0495 61 45 08.

Tijdens gesprekken staat de antwoordservice op. Spreek gerust een bericht in met vermelding van uw naam en telefoonnummer, dan contacteren wij u zodra mogelijk. Uw vragen, bedenkingen of informatie zijn welkom via het contactformulier.

Tijdens een eerste verkennend gesprek wordt in alle openheid en in onderling overleg beslist op welke basis er verdergewerkt kan worden. Dit gesprek duurt gemiddeld zo’n anderhalf uur.

Een begeleiding omvat minstens vijf gesprekken. 
Elk consult duurt ongeveer 50 minuten. 
De afspraken worden in onderling overleg vastgelegd en beiden verbinden zich er toe deze te respecteren. 
Consulten die niet kunnen doorgaan worden liefst 3 dagen vooraf afgezegd. Zoniet, kan een vergoeding worden aangerekend.
In het geval van verplaatsingen zal een vergoeding worden aangerekend.

Doorheen een aantal consulten krijgen we een andere kijk op uw leven en de mensen die bij u betrokken zijn. 
Nuttige technieken, o.a. relaxatie, kunnen worden aangeleerd, bvb. aansluitend bij de behandeling door andere hulpverleners.
Belangrijk om weten is dat medicatie aanvullend op deze aanpak kan gebruikt worden. Het voorschrijven ervan is echter voorbehouden aan artsen, zoals psychiater of huisarts.

De officiële titel “psycholoog” garandeert een erkenning door de Psychologencommissie en respect van de deontologische code van de BFP en de VVKP.
Als psycholoog eerbiedigen wij uw morele overtuigingen, zelfbeschikkingsrecht en persoonlijke autonomie.

Wij waarborgen volledige discretie. Alles wat gezegd of genoteerd wordt, valt onder het (medisch) beroepsgeheim en de wet tot bescherming van de privacy.
Enkel met uw toestemming en in volledige onafhankelijkheid kan worden overlegd met andere hulpverleners.